TTL-232R-3V3 / 5V-PCB

Utech TTL-232R-5V-PCB

Mẫu số: YT-TTL-232R-5V-PCB