Cáp guitar

UTECH 6,35-XLR-W dệt bện 6,35 mm TS giắc cắm mono cho cáp nam XLR 3 chân

UT-6.35-XLRM-W-1 UT-6.35-XLRM-W-2 UT-6.35-XLRM-W-3 UT-6.35-XLRM-W-4 UT-6.35-XLRM-W-5 UT-6.35-XLRM -W-6

UTECH 6.5-XLR PVC 6,5 mm TRS giắc cắm stereo với cáp 3 chân XLR đực cái

UT-6.5-XLRF-1 UT-6.5-XLRM-1 UT-6.5-XLRF-2-1 UT-6.5-XLRM-2-1 UT-6.5-XLRM-2-2 UT-6.5-XLRF-3 UT- 6,5-XLRM-3

UTECH GC-W dệt bện giắc cắm mono 6,35 mm TS đến cáp guitar giắc cắm mono 6,35 mm TS

UT-GC-W1 UT-GC-W2-1 UT-GC-W2-2 UT-GC-W2-3 UT-GC-W3 UT-GC-W4-1 UT-GC-W4-2 UT-GC-W4 -3 UT-GC-W4-4 UT-GC-W4-5 UT-GC-W5-1 UT-GC-W5-2 UT-GC-W6-1 UT-GC-W6-2 UT-GC-W6- 3 UT-GC-W6-4 UT-GC-W6-5 UT-GC-W6-6 UT-GC-W6-7 UT-GC-W6-8 UT-GC-W6-9 UT-GC-W6-10 UT-GC-W6-11 UT-GC-W6-12 UT-GC-W6-13 UT-GC-W7-1 UT-GC-W7-2 UT-GC-W7-3


viTiếng Việt